Saturday, December 5, 2009

3.12.09

2day i'm very yai yai la....
wan lao gong bring me go pasar malam...
then fat pei hei wo...
the most weird is he din scold me qo...
reali bring me go oo...then me wan wat jau wat...
haha...maybe u take wrong medicine 2day...
after that we go dong kui yum cha...
he call his fren come oso....seng seng..
then keep chit chat lo...
seng seng tell me 2leng xiao hua....
reali very leng...
laugh dao bu xin ah...
geng....hehehe...2am...home sweet home.....

No comments: