Sunday, November 1, 2009

普普通通

今天没去上学哦。。。。
因为懒惰。。。。哈哈。。
没有啦。。。
我觉得不够时间读书所以就不上咯。。。
反正上学超无聊。。。
每天都只是谈天。。。
谈到闷就睡觉。。。
真的很无聊。。。。
浪费时间。。。。
刚才和老公去检查身体然后就去吃早餐。。。
本来老公叫我七点叫他起身。。。
哈哈。。。结果本妞就睡到八点多。。。
是老公叫醒的。。。。哈哈
太累了啦。。。
昨晚三点才睡叻。。
我知道老公不会怪我的。。。。么么。。。
-------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments: